Allmänna villkor

Gäller från: 2019-09-24

Denna garanti är ett avtal mellan Garanti leveratör och köparen som står angivna på garantibeviset.

1. Fordonet skall innan avtal träffats ha genomgått ett funktionstest och eventuella fel och anmärkningar skall vara åtgärdade. Fordonet får under Garantitiden inte användas i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, för utryckning, budbil eller liknande yrkesmässig trafik. Fordonet skall vid leverans ha en uppdaterad ifylld servicebok.

2. Ersättning för skada som omfattas av denna garanti lämnas av säljaren som är garantigivare i förhållande till köparen av fordonet. Utbetalning sker av Leviora till verkstaden som utför reparationen eller till garantigivaren. Leviora administrerar denna garanti och utbetalar endast efter godkänd reklamation ersättningsgill skada. Denna skall dokumenteras och ordergodkännande sändas från skadereglerare till skadereparatören innan arbetet påbörjas.

3. Garantin gäller för den tidsperiod och med de övriga villkor som är angivna i garantibeviset (ålder, mätarställning, inkluderade komponenter mm). Sammanlagt begränsas ersättningen under garantitiden till avtalad maximal ersättning per skada som tydligt angivits överst i garantibeviset på första sidan. Summan av alla krav som ställs under garantitiden får inte heller överstiga fordonets marknadsvärde.

4. Garantin lämnas av säljaren till den köpare som står angiven på garantibeviset. Vid ägarbyte gäller garantin för en ny ägare om denne är en fysisk eller juridisk person och inte bedriver näringsverksamhet innefattande handel med fordon. Fordonsägaren kan inte ställa krav på återbetalning av garantikostnad.

5. Garantins omfattning: Garantin omfattar plötsliga oförutsedda fel på elektriska och mekaniska komponenter inklusive arbete som är uppräknade i garantibeviset som inträffat i något land inom EU eller EES på det fordon som är angivet på garantibeviset med de undantag som anges i punkten 6 nedan.

6. För Garantin gäller följande undantag och begränsningar:

Garantin ersätter inte;

 • skada som orsakats av köld, väta, vatten eller korrosion.
 • skada som orsakats av brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse, bristande underhåll, läckage, manipulerad mätarställning eller annan yttre påverkan.
 • fel av ringa betydelse.
 • kostnader för undersökning och/eller demontering samt återmontering efter undersökning när skadan inte ersätts av garantin.
 • förlorad arbetsförtjänst i samband med skada.
 • kostnader för bärgning, hyrbil, taxi och liknande.
 • följdskador som orsakats av att bilen brukats efter det att skada inträtt. Följdskada som inte varit möjlig att undvika ersätts dock om ursprungsfelet är ersättningsgill enligt garantivillkoret.
 • garantin gäller inte om fordonsägaren i samband med skadeärende, uppsåtligt eller av grov vårdslöshet eller oriktigt uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning.
 • definierade och fastställda seriefel.
 • kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation.
 • motorer av modeller TFSI, TSI och FSI. För dessa garantier är: motorelektronik och motor borttagna även om dessa är upptagna på garantibeviset.
 • skada som uppstår när fordonet används vid tävling, träning för sådan tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former samt vid terrängkörning.
 • skada på fordon som använts i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, för utryckning, budbil, terrängkörning eller annan form av användning som utsätter fordonet för onormal belastning tex. trimning och liknande yrkesmässig trafik.
 • skada som skall ersättas av annan enligt lag, genom annan garanti, annat åtagande eller för skada som omfattas av tillverkares emissionsansvar eller tillverkares och/eller annans förlängda åtagande för felande komponenter.
 • skada på fordonet som förelåg vid leverans.
 • skador på nedan angivna komponenter;
 • kablar, dioder, displayer, klädsel, lampor (även xenonutrustning), slangar, rör, batteri, brott på värmeslingor, katalysator, missljud, filter. Lösa delar såsom fjärrkontroller och motsvarande, felmonterade delar, eftermonterad utrustning, delar som är del av service och slitagedelar som t ex bromsskivor, bromsbelägg, gummidetaljer, bussningar, knappar, kontaktstycken, kedjor, packningar, brända ventiler och liknande.

  7. Om inget annat kan bevisas, anses skadetillfället vara samma datum som skadeanmälan ankom Leviora.

  8. För att garantin skall gälla måste fordonet servas vid de av tillverkaren fastställda serviceintervallerna. Serviceboken skall uppvisas vid servicerelaterade skador.

  9. Följdskada på komponent som inte omfattas och/eller följdskada orsakad av komponent som inte omfattas ersätts inte.

  10. Reklamation skall anmälas till Leviora utan dröjsmål på telefon 0522-780 200 eller Garanti leveratör. Ersättning lämnas inte för skador som anmäls senare än 14 arbetsdagar efter skadetillfället eller efter garantitidens utgång. Leviora anvisar verkstad för bedömning av reklamationen. Därefter upprättar verkstaden en skadeanmälan på www.leviora.se. Fordonet får inte lämnas till felsökning utan kontakt med Leviora eller fordonshandlaren. Ersättning ur Garantin utgår inte om reparation påbörjats innan Leviora eller Garanti leveratör har lämnat skriftligt godkännande till att så kan ske.

  11. Skadereglering avslutas automatiskt efter 3 månaders inaktivitet från köparens sida. Därefter måste skadan anmälas på nytt och nytt skadedatum gäller.

  12. Denna garanti utgör ett tillägg till och begränsar inte på något sätt de rättigheter köparen kan ha gentemot annan enligt svensk lag.

  13. Egen del av skadekostnaden: Ur Garantin ersätts inte det på första sidan angivna beloppet i kronor av en reparation som omfattas av garantin. Dessa kronor är inkl. moms.

  14. Missförstånd och oklarheter kan uppstå i ett skadeärende. I dessa fall skall kontakt i första hand tas med den som handlagt ärendet. Om missnöje efter detta fortfarande kvarstår, finns möjlighet att begära omprövning.

  15. Är du missnöjd med något angående din garanti vänd dig till klagomålsansvarig hos Leviora eller Garanti leveratör.

  16. För vägledning i garantiärenden, kontakta Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, Tage Erlandergatan 8A Tel: 0771-42 33 00

  17. Allmänna Reklamationsnämnden, ARN är ett statligt organ där skadeärenden som rör privatpersoner kan prövas. Allmänna Reklamationsnämnden, Teknologgatan 8C, Box 174, 101 23 Stockholm. Tel: 0200-508 860 00.

  18. För information angående hur Garanti leveratör eller Leviora hanterar dataskyddsförordning (GDPR) finner ni mer info på Leviora.se

  19. Svensk lag gäller för garantiavtalet. Tvist angående avtalet ska prövas av allmän domstol.
  Leviora Datapolicy

  Historik

  Gilltigt från Visa
  2019-09-24 Visa
  2019-09-24 Visa
  2018-05-21 Visa
  2018-05-20 Visa
  2016-10-31 Visa
  2014-03-31 Visa